Benefits of sports massage

การนวดสปอร์ตมีประโยชน์มากมายทั้งกับนักกีฬา ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย ผู้ที่เดินทางบ่อยๆ ผู้ที่ทำงานหรือใช้ชีวิตที่ทำให้ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ การนวดสปอร์ตจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าให้มีชีวิตชีวา แข็งแรงและมีพลัง


A sports massage can help you if you are a regular exerciser or sportsman. A sports massage differs from a typical spa massage in several ways. It often entails high-intensity massage, stretching, and other techniques, and it varies depending on the sport. Sports massage can be used as part of your pre-workout routine or as part of your post-workout recovery. Here are six terrific reasons to have a sports massage:

เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ เพราะการซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บ อ่อนล้า นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ควรใส่การนวดสปอร์ตเป็น 1 ในตารางซ้อมประจำสัปดาห์ เพราะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานหนัก เพิ่มความยืดหยุ่น ยิ่งก่อนวันแข่ง ควรนวดเตรียมกล้ามเนื้อก่อน จะช่วยเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อ ให้ยืดหยุ่น พร้อมทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Helps Increase Flexibility As an athlete, you aspire to be the greatest you can be. Constant exercise, on the other hand, takes a toll on your muscles. Muscle stiffness can occur as a result of overtraining. Sports massage can aid in the relaxation of stiff muscles as well as the improvement of flexibility. Before a tournament, a decent sports massage can help you relax your muscles, boost your flexibility, and improve your performance.

ทำให้กล้ามเนื้อกลับมาพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้น เพราะการนวดสปอร์ตช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตทั่วทั้งร่างกายดีขึ้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมการบาดเจ็บจากการซ้อมหนักได้ไวขึ้น ทำให้สามารถกลับไปซ้อมได้ปกติเร็วขึ้น ไม่ต้องพักร่างกายจากอาการบาดเจ็บเป็นเวลานาน


Speeds Up Recovery Blood circulation is improved with sports massage. Increased blood flow nourishes and aids in the regeneration of muscles and tissues that have been injured by intense training. As a result, you'll heal faster and go back to training sooner.

เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อกล้ามเนื้อ เมื่อออกกำลังกาย ร่างกายต้องการทั้งอ๊อกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น เพื่อให้กล้ามเนื้อใช้งานเต็มประสิทธิภาพ การนวดสปอร์ตช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้น จึงนำพาอ๊อกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น


Increases Supply of Oxygen and Nutrients Your body need extra oxygen and nutrients while you exercise. Massage increases the flow of oxygen and nutrients to the muscles by improving circulation.


ช่วยกำจัดของเสียสะสมในกล้ามเนื้อ เนื่องจากภายหลังการออกกำลังกาย ร่างกายจะสร้างกรดแลคติกซึ่งเกิดจากการเผาผลาญพลังงาน กรดแลคติกเป็นของเสียที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ซึ่งหากมีปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการปวด เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ร่างกายจะกำจัดกรดแลคติกเหล่านี้ออกจากกล้ามเนื้อผ่านทางระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งการนวดสปอร์ตเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดกรดแลคติกในกล้ามเนื้อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาการเมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อจึงลดลง


Helps Eliminate By-Products of Exercise Lactic acid and carbonic acid build up in muscle tissue as soon as you start exercising. As a waste product of muscle contractions, these acids are produced. This is a common occurrence. Glycogen reserves are used by muscles to generate energy, and lactic and carbonic acids are produced as a by-product of this metabolic process. Muscles are irritated by the acid wastes. Massage improves circulation, which aids in the elimination of waste items. You may need to drink a lot of water after the massage to properly flush them out.


ช่วยผ่อนคลาย มีสมาธิและมีจิตใจที่สงบนิ่ง การนวดสปอร์ตเป็นประจำมีประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วย เนื่องจากเป็นการทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย จิตใจจึงสงบ นิ่ง มีสมาธิ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการฝึกซ้อม ช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักกีฬาในการแข่งขัน


More Relaxed, Focused, and Clearer Mind Lactic acid and carbonic acid build up in muscle tissue as soon as you start exercising. As a waste product of muscle contractions, these acids are produced. This is a common occurrence. Glycogen reserves are used by muscles to generate energy, and lactic and carbonic acids are produced as a by-product of this metabolic process. Muscles are irritated by the acid wastes. Massage improves circulation, which aids in the elimination of waste items. You may need to drink a lot of water after the massage to properly flush them out.

ลดอาการเจ็บปวด ระบบหมุนเวียนโลหิตที่ดี จะช่วยลดอาการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อได้ การนวดสปอร์ตช่วยลดการเหนื่อยล้า ตึงเครียด แข็งเกร็งรวมถึงการบวมของกล้ามเนื้อ เมื่อนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ลดลง


Reduces Pain Massage increases blood flow, which helps to alleviate pain-causing inflammation. By releasing the tight muscles, sports massage can assist relieve muscle tension that is often a result of chronic discomfort. If you're an athlete, sports massage will help you achieve your finest results. This also means you'll be less prone to injury and soreness, which might hinder your performance. Massage decreases muscle swelling and tension while also reducing weariness. Muscle tension builds up in your body's soft tissues when you engage in strenuous physical activity. Overextension or overuse can produce small injuries and lesions in these tissues, which can cause severe pain and impede your effectiveness. Massage therapy for athletes can be beneficial.